МЕНЮ

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО
НА КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ "OSVITA BEST"!
СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЕКОНОМІКА"
ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ (ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ)
"HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ"
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

 

 

ВАГОМІ ПЕРЕВАГИ ЗДОБУТТЯ спецІальностІ «ЕКОНОМІКА» за спецІалІзацІЄю (освІтньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1. Спеціальність «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» забезпечує, по-перше, здобуття інноваційних знань з ринкової моделі економіки, по-друге, оволодіння новітніми технологіями управління людськими ресурсами, по-третє, опанування теорією й практикою сучасного бізнесу. Акумулювання в одній спеціальності водночас УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ і БІЗНЕСУ на засадах їх доповнення і взаємозбагачення зумовлює підготовку конкурентоспроможних фахівців нової генерації, здатних ефективно реагувати на мінливі зміни бізнес-середовища і застосовувати креативні управлінські рішення.

2. Спеціальність «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» має два освітніх ступеня: БАКАЛАВР, МАГІСТР. Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який має наукові ступені кандидата або доктора економічних наук та вчені звання доцента, професора, академіка. Підготовка студентів здійснюється за сучасними навчальними планами і унікальними освітніми програмами, що відповідають міжнародним стандартам Болонського процесу (єдиного освітнього простору Європейського союзу), учасником якого є Україна. Все це зумовлює отримання кожним випускником спеціальності додатку до ДИПЛОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА.

3. Інноваційна економічна підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» з комплексу фундаментальних та новітніх фахових бізнес-економічних дисциплін забезпечує підготовку NEO-фахівців та ТОР-управлінців, здатних створювати та ефективно управляти інноваційними стартап-структурами, високотехнологічними хайтек-компаніями, інтегрованими мега-кластерами.

4. Опанування спеціальності «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» забезпечує оволодіння ефективними прийомами і методами управління людськими ресурсами. Це створює потенційні передумови для обіймання випускниками спеціальності різноманітних ВИБОРНИХ КЕРІВНИХ ПОСАД: президентів акціонерних компаній, національних і транснаціональних корпорацій, головами ОТГ, мерів міст, депутатів різних рівнів тощо.

5. Згідно з Програмою Подвійного Диплому міжнародної співпраці Хмельницького національного університету із закордонними навчальними закладами, студентам спеціальності «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» на засадах гнучкого графіку навчання та узгоджених навчальних планів надається унікальна можливість паралельного навчання та здобуття освітнього ступеня МАГІСТР як в Україні, так і в одній із країн Європейського Союзу, а отже отримання відповідно двох дипломів: ВІТЧИЗНЯНОГО І ЗАРУБІЖНОГО.

6. Фахівці зі спеціальності «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» користується підвищеним попитом на ринку праці України та Хмельниччини. Вони затребувані: у корпоративних, місцевих, регіональних і державних економічних структурах; дрібному, середньому і великому бізнесі; на мікро- мезо- і макроекономічних рівнях управління; у виробництві і сфері послуг; на підприємствах, організаціях, фірмах, компаніях, корпораціях тощо незалежно від виду їх діяльності, форми власності та господарювання. Вони здатні засновувати конкурентоздатні приватні фірми і компанії та успішно займатися підприємницькою діяльністю - ВЛАСНИМ БІЗНЕСОМ.

7. Студентам спеціальності «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» денної форми навчання під час навчання за основною спеціальністю дозволяється водночас здобувати ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ за будь-якою іншою спеціальністю за заочною або дистанційною формами навчання з можливістю перезарахування раніше вивчених дисциплін. Також під час навчання в університеті поряд з опануванням основної спеціальності студентам надається можливість пройти військову підготовку та отримати перше ОФІЦЕРСЬКЕ ЗВАННЯ. Студенти, які мають схильність до науково-дослідної роботи, після закінчення університету можуть продовжити своє навчання в АСПІРАНТУРІ.

8. Студентам спеціальності «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ», які володіють однією чи декількома іноземними мовами, під час навчання надається можливість виїзду за кордон до будь-якої країни Європейського Союзу, що є членом Болонського процесу, для: навчання, стажування і проходження практики; обміну освітнім досвідом; проведення актуальних наукових досліджень; участі у різноманітних студентських конкурсах, наукових конференціях, тематичних семінарах, міжнародних олімпіадах; виконання цільових грантів тощо.

9. Студенти спеціальності «ЕКОНОМІКА» за спеціалізацією (освітньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» мають можливість здобувати вищу освіту за освітніми ступенями БАКАЛАВР, МАГІСТР за дистанційною формою навчання із застосуванням сучасних інформаційних та телекомунікаційних засобів безпосередньо за місцем свого проживання. На сьогодні відкриті та успішно функціонують інформаційно-комунікаційні центри дистанційного навчання в різних регіонах і містах України.

НАПРЯМИ, СФЕРИ ТА РІВНІ управлІнськоЇ, дІловоЇ та професІйноЇ дІяльностІ фахІвцІв зІ спецІальностІ «ЕКОНОМІКА» за спецІалІзацІЄю (освІтньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1. Державні і бізнес-підприємницькі структури та установи Національні і транснаціональні корпорації; корпоративні промислові підприємства різноманітних видів діяльності, форм власності та господарювання; холдингові компанії; публічні та приватні акціонерні товариства; організації, фірми, компанії сфери послуг; рітейл фірми; оптово-роздрібні торговельні організації; логістичні й транспортні компанії; паблік рілейшнз; туристичні, рекламні та іміджеві агенції; ріелторські агентства, підприємства готельного і ресторанного бізнесу; господарства агропромислового комплексу; страхові, інвестиційні та лізингові компанії; банківські установи; індустрія мас-медіа.

2. Бізнес-підприємницькі і посередницькі структури на ринку праці, товарів та послуг Біржі праці, товарні і фондові біржі; обласні, районні та міські центри зайнятості; рекрутингові агентства; кадрово-консалтингові фірми; кадрові агенції; компанії аутстафери та аутсорсери; бізнес-школи; тренінгові центри; компанії Executive Search; організації коуч-менеджменту, центри соціальних і економічних досліджень.

3. Державні і муніципальні установи та управлінські структури Вищі органи державного управління: Офіс Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; обласні і районні державні адміністрації; органи місцевого самоврядування; профільні міністерства: Міністерство соціальної політики України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; регіональні департаменти економіки, соціальної сфери, статистики; служби економічного контролю, аудиту, ревізії; науково-дослідні інститути з питань управління людськими ресурсами, економічної та соціальної політики; торговельно-промислові палати; житлово-комунальні господарства; Державна фіскальна служба України; Державна казначейська служба України; різноманітні компанії, установи, фонди, інспекції, департаменти, управління тощо.

ФахІвцІ зІ спецІальностІ «ЕКОНОМІКА» за спецІалІзацІЄю (освІтньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» здатнІ працювати:

- Керівниками і провідними фахівцями у вищих державних органах управління: Офісу Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, міністерствах, відомствах, управліннях, департаментах тощо.
- Керівниками і провідними фахівцями різноманітних органів регіонального управління і місцевого самоврядування.
- Президентами і віце-президентами національних і транснаціональних корпорацій, акціонерних товариств, фірм, компаній тощо.
- Генеральними і виконавчими директорами, заступниками, радниками, провідними фахівцями промислових підприємств та організацій.
- Керівниками, провідними фахівцями, експертами національних і міжнародних організацій з соціальних і кадрових питань, проблем зайнятості і міграції населення, управління мобільністю робочої сили тощо.
- Керівниками і провідними фахівцями обласних, районних і міських центрів зайнятості та бірж праці.
- Керівниками і провідними фахівцями структурних підрозділів промислових підприємств різних видів діяльності, форм власності та господарювання.
- Керівниками і провідними фахівцями підприємств агропромислового комплексу, готельно-ресторанного бізнесу та житлово-комунального господарства.
- Керівниками і провідними фахівцями науково-дослідних інститутів, закладів вищої освіти, коледжів тощо.
- Керівниками і провідними фахівцями страхових компаній, банків, фінансових організацій, контрольно-ревізійних та фіскальних служб.
- Керівниками і провідними фахівцями різноманітних благодійних фондів, громадських організацій, управлінь, інспекцій, департаментів тощо.

За умов ринковоЇ економІки фахІвцІ зІ спецІальностІ «ЕКОНОМІКА» за спецІалІзацІЄю (освІтньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ» спроможнІ виконувати функцІЇ:

HR-директора, креативного директора, директора з корпоративного PR, топ-менеджера, HR-менеджера, івент-менеджера, тренінг-менеджера, супервайзера, промоутера, мерчандайзера, хедхантера, кадрового аудитора, корпоративного іміджмейкера, фандрайзера з соціального волонтерства, експерта з тимбілдингу, спеціаліста з аутсорсингу персоналу, фахівця з аутстафінгу персоналу, адміністратора офісу, експерта з ділових комунікацій та нетворкінгу, рекрутера, експерта з соціальної відповідальності бізнесу, спеціаліста з лізингу, дистриб'ютора тощо.


ФахІвцІ зІ спецІальностІ «ЕКОНОМІКА» за спецІалІзацІЄю (освІтньою програмою) «HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ»

здатні успішно засновувати приватні фірми і компанії та ефективно займатися підприємницькою діяльністю - ВЛАСНИМ БІЗНЕСОМ на мікро-, мезо- і макроекономічному рівнях управління; у великому, середньому та дрібному бізнесі; у виробничій і невиробничій сферах.

Залиште дані і ми з вами звяжемось

2022 © Хмельницький національний університет.
Факультет економіки і управління.
Кафедра управління персоналом і економіки праці.

ONLINE - INFO

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
"АБІТУРІЄНТУ – 2022"
за напрямом «ЕКОНОМІКА»

Немає такого часу, щоб нас не було
І немає такого місця, де б ми не були,
Ми є скрізь і завжди!

© Колектив кафедри УПЕП

ЦЕНТР НАДАЄ КОНСУЛЬТАЦІЇЇ З НАСТУПНИХ ПИТАНЬ:

 • 1. Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів
 • 2. Подача електронної заяви та необхідних документів на вступ до ВНЗ
 • 3. Загальні положення вступу до ВНЗ у 2022 році
 • 4. Конкурсний відбір
 • 5. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування
 • 6. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 • 7. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ
 • 8. Організація та проведення конкурсного відбору
 • 9. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування у ВНЗ
 • 10. Зарахування до ВНЗ
 • Консультації надають :
phone
 • Леся Вікторівна 067-381-21-22
 • Наталія Петрівна 097-812-49-87
 • e-mail: upepfeu@gmail.com

Хто володіє інформацією, той володіє світом

© Н.М. Ротшильд