МЕНЮ

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО
НА КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ "OSVITA BEST"!
СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЕКОНОМІКА"
ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ (ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ)
"HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ"
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОСІБНИКИ

Книжки, мов дивні розсипи скарбів, мов згустки некоштовного металу, і розуму, дерзань і почуттів. Ці книги мільйонів і мільйонів заполонили думи і серця.

 

УДК 330.342.46

ББК 65.496

А 92

 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

(Лист № 1/11-12983 від 08.08.2012р.)

Рецензенти:

Макарова О.В., д-р екон. наук, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України;

Петенко І. В., д-р екон. наук, професор, Донецький державний університет управління;

Баланда А. Л., д-р екон. наук, професор. Національна академія Служби Безпеки України.

ISBN  978-966-418-206-2

А 92 Атаманюк Р.Ф., Атаманюк Е.А.

Соціальна економіка: навчальний посібник. - Львів: Новий Світ-2000, 2012.-204 с.

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до вимог Освітньо-професійної програми підготовки фахівців галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» та 6.030508 «Фінанси і кредит».

Матеріал посібника поєднує базові положення та методологічні основи функціонування соціальної сфери та її галузей, зокрема житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я та культури. В посібнику викладено засади фінансування та управління соціальною сферою. Питання для самопідготовки, наведені після кожного розділу, дозволять забезпечити більш ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи, сприятимуть формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення.

Навчальний посібник спрямований на студентів та може бути використаний фахівцями установ та підприємств соціальної сфери.

 

УДК 338.242

ББК 65.050.9(2)

Х52


Рекомендовано до друку вченою радою Хмельницького національного університету, протокол № 5 від 19.11.2008


Рецензенти\
Сокирник І.В. - канд. екон. наук, доц. кафедри менеджменту Хмельницького національного університету;

Плішка Т.П. - канд. екон. наук, декан економічного факультету Хмельницького інституту Міжрегіональної академії управління персоналом


Хитра О.В.
Х52 Організаційна поведінка: курс лекцій / О. В. Хитра. - Хмельницький : ХНУ, 2008. - 247 с.


Розглянуто основні положення концепції організаційної поведінки у контексті управлінського впливу на поведінку індивідів, робочих груп та організації в цілому як складної соціально-економічної системи.

Курс лекцій рекомендується для студентів, які навчаються за напрямом підготовки "Управління персоналом і економіка праці", а також усіх студентів і фахівців, які цікавляться питаннями управ¬ління трудовою поведінкою та пошуком шляхів підвищення результативності функціонування організацій.

 

ББК 65.58

УДК 339.42

X 52

Розповсюдження без офіційного дозволу видавництва "Новий Світ - 2000" забороняється.
Рекомендовано Хмельницьким національним університетом.

Рецензенти:

Чухрай Н І. - доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка"

Савєльєв Є. В. - проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин і маркетингу Тернопільського державного економічного університету, професор, доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України


Хитра О.В.
Синергізм у міжнародному співробітництві. Монографія. - X 52 Львів:"Новий Світ - 2000", 2006. - 200 с.
ISBN 966-418-008-4


У монографії узагальнені результати авторських досліджень стосовно можливостей застосування синергетичної концепції у сфері міжнародного співробітництва. Обгрунтовано доцільність вживання категорій "інтернаціональний синергізм", "синергізм диверсифікації", "синергізм співробітництва", "синергічний резерв" та "асиметричність синергізму". Зроблено спробу пояснити природу економічної глобалізації з позицій синергетики. Побудовано синергічну модель управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Доведено доцільність впровадження системи управління інтернаціональним синергізмом в міжнародних корпораціях. Описано процес організації та функціонування спільного підприємства з позицій синергетики. Обгрунтовано доцільність застосування синергетичного підходу у міжнародній маркетинговій діяльності, а також у сфері інновацій і міжнародного трансферу технологій. Виявлено синергічні закономірності у процесах створення і функціонування вільних економічних зон, етапах формування гібридних стратегій міжнародних стратегічних альянсів. Розроблено загальні методологічні підходи до оцінки розміру і структури синергічного ефекту. Книга розрахована на студентів економічних спеціальностей, науковців, практиків, підприємців. 

Залиште дані і ми з вами звяжемось

ONLINE - INFO

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
"АБІТУРІЄНТУ – 2022"
за напрямом «ЕКОНОМІКА»

Немає такого часу, щоб нас не було
І немає такого місця, де б ми не були,
Ми є скрізь і завжди!

© Колектив кафедри УПЕП

ЦЕНТР НАДАЄ КОНСУЛЬТАЦІЇЇ З НАСТУПНИХ ПИТАНЬ:

 • 1. Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів
 • 2. Подача електронної заяви та необхідних документів на вступ до ВНЗ
 • 3. Загальні положення вступу до ВНЗ у 2022 році
 • 4. Конкурсний відбір
 • 5. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування
 • 6. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 • 7. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ
 • 8. Організація та проведення конкурсного відбору
 • 9. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування у ВНЗ
 • 10. Зарахування до ВНЗ
 • Консультації надають :
phone
 • Леся Вікторівна 067-381-21-22
 • Наталія Петрівна 097-812-49-87
 • e-mail: upepfeu@gmail.com

Хто володіє інформацією, той володіє світом

© Н.М. Ротшильд