МЕНЮ

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО
НА КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ "OSVITA BEST"!
СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЕКОНОМІКА"
ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ (ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ)
"HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ"
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОСІБНИКИ

Хай думки, викладені в книгах, будуть твоїм основним капіталом, а думки, що виникають у тебе самого, - відсотком до нього.

Фома Аквінський

УДК 331.108(075.8)

ББК 65.240 

Х 52

Рекомендовано до друку Вченою радою Хмельницького національного університету як навчальний посібник для студентів ВНЗ, лист №041/5 від 4.01.2017

 Рецензенти:

Антонюк В.П. - д.е.н., професор, завідувач сектором проблем розвитку людського капіталу, Ін-т економіки промисловості НАН України;

Диха М.Д. - д.е.н., професор кафедри економіки підприємства і підприємництва, Хмельницький національний університет;

Лебедєв І.В. - д.е.н., доцент, Одеський національний економічний університет;

ISBN 978-966-330-292-8

Х 52 Управління командами: навчальний посібник. / О.В. Хитра - Хмельницький: ХНУ, 2017. - 495 с.

Розглянута методологія організації командної праці на підприємствах. Обгрунтована роль командних цінностей, норм, комунікацій і розподілу ролей у спільній трудовій діяльності. Оцінений вплив управлінських команд на ефективність господарської діяльності. Обгрунтована можливість досягнення ефекту синергізму в робочих командах, здатних до самоорганізації.

Для студентів спеціальності "Економіка" (Управління персоналом та економіка праці) і фахівців зі створення та розвитку команд.

УДК 331.5.3(075.8)

ББК 65.291.6-21 

М 85

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-8908 від 10.06.2014)

 Рецензенти:

Семикіна М. В. - д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та організації виробництва Кіровоградського національного технічного університету;

Чикуркова А. Д. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Подільського державного аграрно-технічного університету;

Кулинич Р. О. - д.е.н., професор, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права;

ISBN 978-617-513-311-8

М 85 Мотивування персоналу: навчальний посібник. / Ведерніков М. Д., Гарват О. А., Чернушкіна О. О., Кравець ї. М., Баксалова О. М., Атаманюк Е. А., Атаманюк Р. Ф., Хитра О. В. - Хмельницький: Видавець ФОП Цюпак A.A., 2014.-254 с.

У посібнику висвітлено сутність мотивування персоналу як складової соціально-трудових відносин. Охарактеризовано змістові та процесуальні теорії мотивування персоналу. Визначено зміст матеріального, трудового і статусного мотивування персоналу. Розкрито мотивуючу роль систем оплати праці та особливості організації преміювання персоналу. Розглянуто сутність контрактної форми найму і оплати праці, нетрадиційних методів матеріального стимулювання та методів нематеріальної мотивації трудової діяльності. Висвітлено зміст методів оцінювання персоналу, їх роль у мотивуванні трудової діяльності.

Рекомендується для студентів економічних спеціальностей, а також для фахівців підприємств, організацій, установ з метою фундаменталізації знань у галузі мотивування персоналу, формування раціональних організаційних, технічних та економічно обґрунтованих управлінських рішень щодо удосконалення управління персоналом, підвищення ефективності його діяльності за сучасних умов господарювання.

УДК 331.5.3(075.8)

ББК 65.011.11

К 78

Рекомендовано Вченою радою Хмельницького національного університету як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол №12 від 25.06.2015)

 Рецензенти:

Петрова І. Л. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Київського університету економіки та права "Крок";

Семикіна М. В. — д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та організації виробництва Кіровоградського національного технічного університету;

Стадник В. В. - д.е.н., професор кафедри менеджменту Хмельницького на-ціонального університету.

ISBN 978-617-513-354-5

К78 Управління трудовим потенціалом : [навчальний посібник] / -Хмельницький: ФОН Цюпак А.А., 2015. - 424 с.

У навчальному посібнику висвітлено базові положення та методичні основи управління трудовим потенціалом суспільства. Визначено сутність, структуру та фактори розвитку трудового потенціалу. Розкрито зміст системи управ¬ління трудовим погснціалом суспільства та її забезпечення. Охарактеризовано процес формування загально освітнього та кваліфікаційного рівня трудового потенціалу. Обгрунтовано взаємозв'язок людського капіталу та людського потенціалу з трудовим потенціалом. Розглянуто вплив мотивації економічної активності населення на формування та використання трудового потенціалу. Визначено роль доходів населення, рівня життя та соціальної політики держави в системі управління трудовим потенціалом. Показано співробітництва та зарубіжного досвіду в управлінні трудовим потенціалом суспільства, а також напрями підвищення ефективності використання трудового потенціалу.

Рекомендується для вивчення студентами вищих навчальних закладів, а також для використання фахівцями з управління людськими ресурсами на мак- ро-, мезо- та мікрорівнях управління з метою фундаменталізації знань та удосконалення управління трудовим потенціалом суспільства.

УДК 338.331.621

ББК 65.290-2

Л64

Рекомендовано Вченою радою Хмельницького національного університету (Лист № 041/853 від 04.06.2015)

 Рецензенти:

Костишина T. А. - д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Полтавського університету економіки і торгівлі;

Захарова O.B. - д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного технічного університету;

Рудніченко Є.М. - д.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту Хмельницького національного університету;

ISBN 978-617-513-333-0

Л64 Управління кар'єрою персоналу: навчальний посібник. / Літинська В. А. - Хмельницький: Видавець ФОП Цюпак A.A., 2015. -188 с.

У посібнику висвітлено сутнісну характеристику управління кар'єрою персоналу. Проаналізовано розвиток теорії та практики управління кар'єрним просуванням персоналу. Досліджено концептуальні підходи до управління кар'єрою персоналу. Визначено особливості управління кар'єрою у країнах з розвинутою ринковою економікою. Проведено оцінку сучасного стану управління кар'єрою персоналу на вітчизняних підприємствах. Розроблено методичні рекомендації планування кар'єрного просування персоналу.

Навчальний посібник «Управління кар'єрою персоналу» буде корисним для науковців, викладачів дисципліни «Управління кар'єрою персоналу», аспірантів, студентів, а також фахівців- практиків і менеджерів з управління кар'єрою персоналу на вітчизняних підприємствах.

УДК 338.312:005.9

ББК 65.05-21

X 52

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-19172 від 10.12.2013 р.)

 Рецензенти:

Лук'янова В. В. - професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор;

Перерва П. Г. - завідувач кафедри організації виробництва та управління персоналом, декан економічного факультету НТУ «Харківський політехнічний інститут», доктор економічних наук, професор;

Петенко І. В. - завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького державного університету управління, доктор економічних наук, професор.

ISBN 978-966-418-260-4

X 52 Менеджмент продуктивності: навчальний посібник / О.В. Хитра. - Львів : «Новий Світ-2000», 2014.-440 с.

Розглянуто зміст економічної категорії «продуктивність», її зв'язок з поняттями результативності, ефективності, якості продукції і трудового життя. Наведено класифікацію внутрішніх та зовнішніх факторів і резервів підвищення продуктивності. Сформовано методологічні засади вимірювання й контролю продуктивності з урахуванням зарубіжного досвіду. Розглянуто проблеми підвищення продуктивності у контексті регулювання трудової поведінки, підвищення мотивації, застосування партисипативних стратегій. Визначено роль продуктивності у досягненні цілей суспільства, у стратегічному управлінні підприємством та ефективному виконанні головних управлінських функцій. Проаналізовано здобутки зарубіжного досвіду щодо впровадження програм управління продуктивністю.

Рекомендується для студентів економічних спеціальностей, а також для фахівців, які займаються питаннями підвищення продуктивності факторів виробництва.

УДК 331(075.8)

ББК 65.240-73

Е 45.

Рекомендовано Міністерством освіти та науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11-10328 від 08.11. 2011 р.)

 Рецензенти:

Г. В. Назарона — д.е.н,, проф. (Харківський національний економічний університет);

Л.М. Фільштейн — д.е.н., проф. (Кіровоградський національний технічний університет);

Т.А.Костишина — д.е.н., проф. (Полтавський університет економіки і торгівлі).

ISBN 978-966-418-197-3

Е 45 Економіка праці і соціально-трудові відносини :[навчальний посібник] / Ведерніков М. Д., Хитра О. В., Гарват О. А. та ін. - Львів: Новий Світ -2000, 2012,-869[3] с.

Матеріал посібника включає базові положення і методичні основи економіки праці і соціально-трудових відносин та охоплює всі теми, передбачені навчальною програмою. Питання для самоконтролю, рекомендована література дозволять забезпечити більш ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи, сприятимуть формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення.

Навчальний посібник може бути використаний й фахівцями підприємств з метою фундаменталізації знань у галузі організації та нормування праці на виробництві, регулювання соціально-трудових відносин, формулювання раціональних організаційних, технічних та економічно обгрунтованих управлінських рішень за сучасних умов господарювання.

ББК 65.24 - 7

УДК331.103:31(075)

В 26.

Рекомендовано Міністерством освіти та науки України (Лист № І 11-6653 від 20.07.2010р.)

Рецензентїї:

Єськов О.Л., д-р екон. наук професор. Донбаська державна машинобудівна академія;

Назарова Г. В., д-р екон наук, професор. Харківський національним економічний університет;

Петснко І. В., д-р екон. наук, професор. Донецький державний університет управління.

ISBN 978-966-418-141-6

Ведерніков М. Д. ,Чернушкіна О. О.

В 26 Нормування праці : [навч. посібник / М Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. - Львів: “Новий Світ-2000", 2011. - 372 с.

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до вимог Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 - Економіка і підприємництво.

У посібнику наводяться базові положення і методичні основи нормуван­ня праці на підприємстві. Розміщені тести для самопідготовки та приклали розв'язування задач нададуть можливість опанувати теоретико-методичні за­сади нормування праці, набути практичних навичок і вмінь вирішувати за­вдання нормування праці на промисловому підприємстві.

Призначено для студентів і викладачів, може бути використаний фахівця­ми підприємств з метою фундаменталізації знань у галузі організації та нор­мування праці на виробництві.

 

УДК 338.242

ББК 65.050.9(2)

Х52

Рекомендовано до друку вченою радою Хмельницького національного університету, протокол № 5 від 19.11.2008

Рецензенти:

Сокирник І.В. - канд. екон. наук, доц. кафедри менеджменту Хмельницького національного університету; Плішка Т.П. - канд. екон. наук, декан економічного факультету Хмельницького інституту Міжрегіональної академії управління персоналом

Хитра О.В.

Х52 Організаційна поведінка: курс лекцій / О. В. Хитра. - Хмель­ницький : ХНУ, 2008. - 247 с.

Розглянуто основні положення концепиії організаційної поведінки у контексті управлінського впливу на поведінку індивідів, робочих груп та організації в цілому як складної соціально-економічної системи.

Курс лекцій рекомендується для студентів, які навчаються за напрямом підготовки “Управління персоналом і економіка праці”, а також усіх студентів і фахівців, які цікавляться питаннями управ­ління трудовою поведінкою та пошуком шляхів підвищення резуль­тативності функціонування організацій.

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Технологічного університету Поділля (м.Хмельницький), протокол №1 від 28 лютого 2001 року

Відповідальний редактор Д. П. Богиня, доктор економічних наук, професор

Рецензенти:

М.П.ВОЙНАРЕНКО, доктор економічних наук, професор, проректор з економічних питань ТУП (м.Хмельницький)

І.Д.КРИЖКО, доктор економічних наук, професор Одеського державного економічного університету

В монографії досліджуються актуальні питання теорії та практики оплати праці робітників в умовах переходу до ринкових відносин. Викладаються методологічні, методичні та практичні основи побудови ринкової моделі ме­ханізму регулювання оплати праці робітників на мікроекономічному рівні. Особливе місце приділяється оцінці здібностей робітників до праці та визна­ченню індивідуальної ціни робочої сили. Пропонуються нові оригінальні підхо­ди щодо аналізу, нормування та оцінки праці, створення нової інтегральної системи оплати праці та визначення персональних заробітків робітників. Розглядаються також питання мотивації та стимулювання праці, визначення ролі заробітної плати у системі соціального захисту робітників.

Монографію призначено для студентів, аспірантів, викладачів вузів, керів­ників і фахівців підприємств.

Ведерніков М.Д., В 26 Ринковий механізм регулювання оплати праці робітників (проблеми теорії і практики), монографія: — Хмельницький, НВП "Евріка" TOB, 2001. — 288 с.

 

 

Рекомендовано до друку методичною радою Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький).

Науковий редактор: д-р екон. наук, проф. І.Д.Крижко.

Рецензенти: д-р екон. наук, проф. O.A.Турецький, д-р екон. наук, проф. Е.А.Бельтьоков

В монографії досліджено методологічні й організаційно-методичні аспекти формування раціональної професійно-посадової структури тру­дових ресурсів в умовах становлення ринкової економіки в Україні, взаємозв'язок структури зайнятості населення з структурою трудових ресурсів, обгрунтовано організацію та методику прогнозування профе­сійно-посадової структури персоналу, а також професійного навчання й перенавчання незайнятого працеспроможного населення.

Монографію призначено для студентів, викладачів вузів, слухачів післядипломної освіти, підготовки (перепідготовки) та підвищення ква­ліфікації персоналу, працівників державної служби зайнятості й управ­ління праці органів влади, керівників і фахівців підприємств.

Крижко І.Д., Богданова Т.І., Ведерніков М.Д. Ф 79 Формування професійно-посадової структури трудових ре­сурсів, монографія — Хмельницький, НВП "Евріка" TOB, 1999, — 136 с.

 

Залиште дані і ми з вами звяжемось

ONLINE - INFO

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
"АБІТУРІЄНТУ – 2022"
за напрямом «ЕКОНОМІКА»

Немає такого часу, щоб нас не було
І немає такого місця, де б ми не були,
Ми є скрізь і завжди!

© Колектив кафедри УПЕП

ЦЕНТР НАДАЄ КОНСУЛЬТАЦІЇЇ З НАСТУПНИХ ПИТАНЬ:

 • 1. Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів
 • 2. Подача електронної заяви та необхідних документів на вступ до ВНЗ
 • 3. Загальні положення вступу до ВНЗ у 2022 році
 • 4. Конкурсний відбір
 • 5. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування
 • 6. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 • 7. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ
 • 8. Організація та проведення конкурсного відбору
 • 9. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування у ВНЗ
 • 10. Зарахування до ВНЗ
 • Консультації надають :
phone
 • Леся Вікторівна 067-381-21-22
 • Наталія Петрівна 097-812-49-87
 • e-mail: upepfeu@gmail.com

Хто володіє інформацією, той володіє світом

© Н.М. Ротшильд