МЕНЮ

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО
НА КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ "OSVITA BEST"!
СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЕКОНОМІКА"
ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ (ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ)
"HR-ІНЖИНІРИНГ У БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ"
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Удосконалення методичної майстерності - це передусім самоосвіта, особисті ваші зусилля, спрямовані на підвищення власної культури праці і в першу чергу культури мислення.

В. Сухомлинський

Методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу і спрямована на розв'язання завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

Науково-методична робота орієнтована на створення нових показників і методів ефективного управління процесом навчання студентів.

Навчально-методична робота спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами.

На кафедрі HR-інжинірінг у БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ методична робота виконується за такими основними напрямками:

 1. перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 2. створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальності;
 3. удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;
 4. вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, розробка методичних рекомендацій з планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;
 5. методичне забезпечення єдності навчального процесу і наукових досліджень;
 6. організація університетської системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів, аспірантів і наукових співробітників;
 7. методична допомога в роботі кураторів академічних груп;
 8. аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок, вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;
 9. аналіз загальних і специфічних питань методики викладання;
 10. організація й проведення науково-методичних конференцій і конкурсів з науково-методичної діяльності;
 11. проведення науково-методичних досліджень з актуальних для університету й вищої школи проблем.

Загалом методична робота кафедри орієнтована на удосконалення викладання дисциплін, які закріплені за кафедрою, оптимізацію і інтенсифікацію навчального процесу, удосконалення його методичного забезпечення, підвищення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу.

Кафедра HR-інжинірінг у БІЗНЕС-ЕКОНОМІЦІ забезпечує викладання для студентів денної, заочної, дистанційної форм навчання таких дисциплін:

 1. Університетська освіта
 2. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 3. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки
 4. Етика ділового спілкування
 5. Економіка праці й соціально-трудові відносини
 6. Управління трудовим потенціалом
 7. Проектування трудових процесів
 8. Кадрове діловодство
 9. Демографія
 10. Економіка праці в організації
 11. Мотивація інноваційної діяльності персоналу
 12. Соціологія праці
 13. Основи наукових досліджень
 14. Ринок праці
 15. Організація праці
 16. Нормування праці
 17. Фізіологія і психологія праці
 18. Основи зовнішньоекономічної діяльності
 19. Менеджмент продуктивності
 20. Економічна синергетика
 21. Соціальна політика
 22. Конфліктологія
 23. Мотивація персоналу
 24. Організаційна поведінка
 25. Менеджмент персоналу
 26. Інформаційні системи в управлінні персоналом і економіці праці
 27. Державне регулювання зайнятості
 28. Управління розвитком персоналу
 29. Соціальна економіка
 30. Ергономіка

З кожної дисципліни розробляється навчально-методичний комплекс (НМК), до складу якого входять:

 1. програмно-методичні видання — робота навчальна програма на базі освітньо-професійної програми Державного освітнього стандарту;
 2. навчальні видання- тексти лекцій та опорні конспекти лекцій на паперових та електронних носіях інформації; підручники та навчальні посібники;
 3. навчально-методичні видання — плани семінарських, практичних занять та лабораторних робіт з методичними вказівками до їх виконання;
 4. тематика та методичні вказівки виконання контрольних та курсових робіт;
 5. методичні посібники та методичні рекомендації з вивчення навчальної дисципліни; методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів (СРС) та виконання індивідуальних завдань СРС;
 6. допоміжні видання — фонд законодавчого та довідкового матеріалів;
 7. інформаційний фонд дисципліни (дидактичні та роздаткові матеріали, пакети візуального супроводження курсу);
 8. контрольний блок дисципліни (навчальні та контрольні завдання (тести), питання для підсумкового контролю (тести, екзаменаційні білети), пакети контрольних завдань для замірів залишкових знань студентів тощо).

Зміст НМК відображає послідовність вивчення навчального матеріалу дисципліни, загострює увагу на особливостях вивчення окремих тем та розділів, роз'яснює питання програми, які викликають найбільші труднощі та призводять до типових помилок.

На кафедрі постійно здійснюється перевірка відповідності НМК дисциплін завданням і обсягу підготовки фахівців, систематичне їх удосконалення на основі новітніх досягнень педагогічної науки та практики. НМК дисциплін задовольняють потребам наукової організації навчального процесу і сприяють реалізації вимог Державного освітнього стандарту.

До складу НМК спеціальності входять НМК усіх навчальних дисциплін, а також програмно-методичний блок (освітньо - кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма, навчальний та робочі плани підготовки фахівців різних освітньо - кваліфікаційних рівнів).

Значна увага на кафедрі приділяється формуванню та удосконаленню інформаційною фонду навчальних занять, до якого входять:

 1. текст або тези лекцій;
 2. методична розробка або план проведення заняття;
 3. методичні рекомендації з вивчення конкретної теми;
 4. зразки роздаткових матеріалів;
 5. перелік основної та додаткової літератури з теми;
 6. перелік технічних засобів та дидактичних матеріалів, що використовуються при проведенні занять.

Загальним результатом навчально-методичної роботи кафедри можна вважати видання навчально-методичної літератури.

Крім того, з кожної навчальної дисципліни розроблено модуль для студентів дистанційної форми навчання, до структури якого входять:

 1. програма дисципліни;
 2. питання для підсумкового контролю;
 3. критерії оцінювання знань;
 4. словник термінів;
 5. рекомендована література;
 6. інформаційні матеріали (тексти лекцій і методичні вказівки до практичних і лабораторних занять);
 7. завдання і методичні вказівки до контрольної роботи;
 8. тестові завдання.
 9. Також викладачі кафедри працюють над створенням програмного комплексу навчальних дисциплін модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (МООDLE). До структури такого програмного комплексу входять:

  1. робоча програма (опис) навчальної дисципліни;
  2. тексти лекцій і додаткові інформаційні матеріали;
  3. практичні заняття з методичними вказівками;
  4. завдання для самостійної роботи студентів;
  5. тренувальні вправи (тести) і модульний контроль;
  6. методичні вказівки до виконання курсових робіт;
  7. варіанти контрольних завдань і критерії оцінювання результатів навчання для проведення підсумкового контролю.

Залиште дані і ми з вами звяжемось

ONLINE - INFO

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
"АБІТУРІЄНТУ – 2022"
за напрямом «ЕКОНОМІКА»

Немає такого часу, щоб нас не було
І немає такого місця, де б ми не були,
Ми є скрізь і завжди!

© Колектив кафедри УПЕП

ЦЕНТР НАДАЄ КОНСУЛЬТАЦІЇЇ З НАСТУПНИХ ПИТАНЬ:

 • 1. Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів
 • 2. Подача електронної заяви та необхідних документів на вступ до ВНЗ
 • 3. Загальні положення вступу до ВНЗ у 2022 році
 • 4. Конкурсний відбір
 • 5. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування
 • 6. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 • 7. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ
 • 8. Організація та проведення конкурсного відбору
 • 9. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування у ВНЗ
 • 10. Зарахування до ВНЗ
 • Консультації надають :
phone
 • Леся Вікторівна 067-381-21-22
 • Наталія Петрівна 097-812-49-87
 • e-mail: upepfeu@gmail.com

Хто володіє інформацією, той володіє світом

© Н.М. Ротшильд